ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนิลวรรณ มะโนขัด
ตำแหน่ง :กรรมการผู้แทนผู้ปกครองครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานฝ่ายบริหารงบประมาณ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการผู้แทนผู้ปกครองครู
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานฝ่ายบริหารงบประมาณ